Uitnodiging Algemene Vergadering 2024

Het Bestuur van Golfvereniging Het Woold nodigt de leden met speelrecht  hierbij uit voor het bijwonen van de veertiende Algemene Vergadering zoals bedoeld in artikel 16, lid 2 van onze Statuten.

Deze Algemene Vergadering zal worden gehouden op dinsdag 27 februari 2024.

Ontvangst vanaf 18.30 uur – aanvang vergadering 19.00 uur.

Locatie: Clubhuis aan de Gezandebaan 46a, Asten-Heusden.

Agenda AV-2024:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Terugblik 2023 met: – zie belangrijke data bovenaan in Jaarverslag 2023
 3. Vooruitblik 2024.
  Voortgang beleid “speerpunten”
  – Communicatie
  – Meer jongere leden
  – Deelname aan activiteiten
  Vervanging E-golf4U.
 4. Notulen Algemene Vergadering 2023 – [klik hier]
 5. Jaarverslag 2023 – [klik hier]
 6. Financieel verslag 2023 met Begroting 2024.
 7. Bevinding jaarstukken door leden kascommissie.
 8. Benoeming kascommissie 2024 volgens art. 15, lid 4 van de Statuten.
  Aftredend is dhr. Rudolf Raymakers – voorgedragen wordt dhr. Jo Saes

  PAUZE
  Presentatie Baancommissaris en E-golf4U

 9. Bestuursverkiezing ingevolge artikel 11, lid 2 Statuten:
  – Aftredend en herkiesbaar: dhr. P.A.H.J (Piet) Berkvens
  – Terugtredend: dhr. J.C.M. (Jan) Beenker
  – Voorstel nieuw Bestuurslid : dhr. R. (Raymond) Koster
 10. Instellen Continuïteitscommissie
 11. Mutaties commissies 2023
 12. Bekendmaking van de “Vrijwilliger van het jaar 2023”.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting AV-2024.

AANMELDEN:

Omdat we enigszins een beeld willen hebben van het aantal bezoekers op de vergaderingen verzoeken wij u zich op te geven via onze website in het programma E-Golf4U.

Hebt u vragen die u tijdens de Algemene Vergadering beantwoord wilt hebben dan kunt u die vragen ook al vooraf schriftelijk indienen bij de secretaris via de e-mail: secretaris@golfclubhetwoold.nl

Een verkort financieel verslag 2023/Begroting 2024 kunt u vanaf een week voor de vergadering schriftelijk aanvragen bij penningmeester@golfclubhetwoold.nl

Namens het Bestuur van Golfvereniging Het Woold,

Frank Mouwen,
Secretaris