Waargenomen vogelsoorten mei 2015

Grauwe Vliegenvanger 300In mei hebben we 73 soorten vogels waargenomen waaronder 2 nieuwe soorten voor Golfbaan het Woold, t.w. de Grauwe Vliegenvanger en de Fuut. Hierbij is het totaal aantal soorten opgelopen tot 144.

Het paartje Grauwe Vliegenvangers hebben we gezien in de bossen op het wandelpad tussen de manege en de fairway van hole 18. Grauwe Vliegenvangers zijn onopvallende zangvogeltjes voornamelijk in bosranden en wat open bossen. Het zijn zomergasten die de winter in Afrika doorbrengen.

fuut 300De Fuut hebben we 29 mei gezien op de plas tussen hole 13 en hole 14 dicht bij de tee van hole 14. Dit tijdens de rondgang op de studiemiddag georganiseerd door de Golfbaan en het IVN Asten-Someren. Zie hiervoor het verslag van Peter Franssen van “Geslaagde studiemiddag ontwikkeling flora en fauna” op de site van de Golfbaan.
De Fuut is een algemeen watervogel op vennen, plassen en in grotere vijvers zelfs voorkomend in parken, steden en dorpen. Ik had de soort al vanaf het begin verwacht en zeker niet pas in de 70e maand sinds ik deze telling uitvoer.

In de meimaand op het water veel jonge meerkoetjes en eendjes. Een Canadese Gans is met 2 jongen komen aanwandelen van buiten de golfbaan, misschien wel vanaf de visvijver.
Rondom de nieuw aangelegde oefengreen bij de kleine baan langs de waterkant nog enkele late steltlopers, t.w. 2 Tureluurs, 1 Kleine Plevier en 2 Oeverlopers.

Ook laat terugkerende Afrikagangers als Kleine Karekiet, Spotvogel, Bosrietzanger en Braamsluiper zijn er weer, de laatste bij de buren langs de Veluwsedijk tegenover de drivingrange.

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MEI 2015
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Fuut X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel 
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Havik X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kleine Plevier X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Tureluur X doortrekker
Oeverloper X doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Koekoek O zomer
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Gekraagde Roodstaart X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Grote Lijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Braamsluiper O zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Goudhaantje X standvogel
Grauwe Vliegenvanger X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Ekster O standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  mei 2015 73  
Totaal soorten aug 2009 tm mei 2015 144  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan