Waargenomen vogelsoorten in de maand juni 2016

Grasmus 350De maand juni zal vooral de geschiedenis ingaan als de maand met extreme hagelbuien en de grote massa’s water die gevallen zijn.
Gelukkig bleef onze golfbaan gespaard door de hagelbuien met ongekende hagelstenen ter grootte van tennisballen.

In Asten bij de kerk heeft een jonge Slechtvalk de hagelstenen niet overleefd. Net zo min als twee kauwen die in de bomen bij ons appartement aan de Floralaan de nacht wilden doorbrengen. Het water kwam wel weer in vergelijkbare hoeveelheden als eind mei naar beneden. De nestkastjes die hingen onder bruggen waren al eind mei voor het merendeel meegesleurd door het water. Het waterpeil bereikte ook toen de onderkant van de bruggen.

De maand juni leverde 64 vogelsoorten op. Nieuwe vogelsoorten leverde dit niet op.

Wel werd een koppeltje Patrijzen gezien met 3 grotere jongen. Sinds juli 2015 hadden we geen Patrijzen waargenomen.
Diverse paartjes Krakeenden met jongen zijn gezien, met name op de Eeuwselse Loop. Door de hoge waterstanden vallen ze beter op.
Mogelijk zijn ze door de sterke stroming ook verder stroomafwaarts terecht gekomen.

Met dank aan Jan Timmermans die me vervangen heeft tijdens mijn vakantie in juni.

Op de bijlage een foto van de Grasmus, een veel voorkomende zangvogel die als zomergast bij ons verblijft.

Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold
7 juli 2016

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JUNI 2016
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel 
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wintertaling X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Patrijs X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Koekoek X zomer
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Goudhaantje X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Kneu X zomer, doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  juni 2016 64  
Totaal soorten aug 2009 tm juni 2016 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan