Waargenomen vogelsoorten april 2016

De eerste helft van april hebben we kunnen genieten van diverse mooie dagen. De tweede helft daarentegen was koud, regenachtig en vaak veel wind. Onze broedvogels uit het zuiden laten zich hierdoor niet afschrikken en komen hoogstens enkele dagen later aan dan gemiddeld.

De lijst van waargenomen vogelsoorten in april leverde zeker niet minder soorten op dan voorgaande jaren met zelfs een nieuwe soort, de 146e en wel de Barmsijs.

De Barmsijs kent 2 ondersoorten, de Grote Barmsijs en de Kleine Barmsijs die tegenwoordig veelal als aparte soorten worden beschouwd. Het verschil is in het veld, voor mij in ieder geval, moeilijk te onderscheiden. Zeker als je er maar één ziet gedurende maximaal 20 seconden.
Kleine Barmsijzen broeden in klein aantal in Nederland. Grote Barmsijzen, broedvogel van met name Noord-Europa, zijn doortrekker en wintergast in onze contreien.

Mijn collega-vogelaar Jan Timmermans op zag 22 april weer een Beflijster (mannetje). De eerste waarneming van deze vogel was op 17 april 2011, nog voor de opening van de Vier Eijckenbaan.
Greenkeeper Ron zag in april twee doortrekkende Rode Wouwen.

Verder was er de nodige activiteit van broedende watervogels. Volop Wilde Eenden met de nodige jongen, een paartje Canadese Ganzen met minimaal 6 jongen. Broedende Meerkoeten op soms nesten met (te?) weinig plantengroei als nestbescherming tegen kraaien en vossen.

De zwaluwen zijn weer terug. De Koekoek laat zich horen, vooral vroeg in de ochtend.

In april en ook al weer in mei nog steeds Bokjes (maandelijkse waarnemingen sinds oktober 2015) en Watersnippen (maandelijkse waarnemingen sinds augustus 2015).

Intussen zijn we volop bezig met de broedvogelinventarisaties van onze golfbaan.

Groetjes
Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN APRIL 2016
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans O standvogel
Krakeend X standvogel
Wintertaling X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Rode Wouw O doortrekker
Havik O standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Witgatje X doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Kleine Mantelmeeuw O standvogel, schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Koekoek O zomer
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Paapje X doortrekker
Roodborsttapuit X zomer
Beflijster X doortrekker
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Grote Lijster X standvogel
Kleine Karekiet X zomer
Braamsluiper X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Kneu X zomer, doortrekker
Barmsijs X doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  april 2016 74  
Totaal soorten aug 2009 tm apr 2016 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan