Waargenomen vogels in maart 2020

Staartmees | Foto Rudolf Raymakers

Maart 2020 is een bizarre maand geworden. Het Corona virus heeft ons land overgenomen. Het is stil in de dorpen en op de wegen. Het is ook stil op de golfbaan. De greenkeepers onderhouden de baan en ik kan jullie zeggen dat ze er mooi bij ligt. Ze vraagt er om bespeeld te worden! Helaas dat gaat nog even niet. Wie weet wanneer we weer de baan in kunnen. Wie het weet mag het zeggen maar het blijft koffiedik kijken.
De maand maart begon zoals februari eindigde namelijk nat, heel nat.

De grondwaterstand heeft deze winter wel een flinke boost gekregen en dat was ook nodig. Naast nat bleef het ook zacht. Rond half maart kregen we een paar heerlijke dagen, je kon de lente voelen. Iedereen dacht en dan kunnen we nu de baan in en toen werd het openbare leven nagenoeg stilgelegd. De tweede helft van de maand verliep droog en winderig maar ook zonnig met veel oostenwind, die later naar het noorden draaide. Er kwamen zowaar enkele nachten met redelijke nachtvorst. Zo zie je maar het weer is onvoorspelbaar.

De vogels trekken zich van die menselijke coronaperikelen niks aan. Ik heb de indruk dat ze de lege baan wel prettig vinden! Er was namelijk volop te zien. Wat dacht je van een paar slobeenden op de plas tussen 13 en 14 en ook nog een zomertaling. Dit zijn soorten die je niet dagelijks ziet. Ook de bonte pieten (scholeksters) en de kieviten laten zich goed zien en horen. Het gebuitel van de kievit is een echte voorbode van het voorjaar. Ook de kleine vogels beginnen terug te komen zoals de tjif tjaf en de fitis maar ook de zwartkop en de roodborsttapuit.

In totaal zijn afgelopen maand ruim 60 soorten waargenomen. De laatste waarneming van deze maand was een prachtig zingende boomleeuwerik voorwaar een goede afsluiting van de maand maart. We hopen snel weer te golfen, de vogels zullen hier zeker begrip voor hebben.

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
1 april 2020

 

maand; maart 2020 Golfbaan het Woold

 

Dodaars

x

Kemphaan

 

Tapuit

 

Fuut

 

Bokje

x

Beflijster

 

Aalscholver

x

Watersnip

x

Merel

x

Roerdomp

 

Houtsnip

 

Kramsvogel

 

Grote Zilverreiger

x

Regenwulp

 

Zanglijster

x

Kleine Zilverreiger

 

Wulp

 

Koperwiek

 

Blauwe Reiger

x

Zwarte Ruiter

 

Grote Lijster

x

Ooievaar

 

Tureluur

 

Sprinkhaanzanger

 

Zwarte Ooievaar

 

Groenpootruiter

 

Bosrietzanger

 

Lepelaar

 

Witgatje

 

Kleine Karekiet

 

Knobbelzwaan

x

Bosruiter

 

Spotvogel

 

Kleine Zwaan

 

Oeverloper

 

Braamsluiper

 

Rietgans

 

Kokmeeuw

x

Grasmus

 

Kolgans

 

Stormmeeuw

 

Tuinfluiter

 

Grauwe Gans

x

Kleine Mantelmeeuw

 

Zwartkop

x

Brandgans

 

Zilvermeeuw

 

Fluiter

 

Canadese Gans

x

Zwartkopmeeuw

 

Tjiftjaf

x

Nijlgans

x

Noordse Stern

 

Fitis

x

Indische Gans

 

Holenduif

x

Goudhaantje

x

Krakeend

x

Houtduif

x

Grauwe Vliegenvanger

 

Wintertaling

 

Turkse Tortel

x

Bonte Vliegenvanger

 

Wilde Eend

x

Zomertortel

 

Staartmees

x

Pijlstaart

 

Koekoek

 

Matkop

 

Zomertaling

x

Kerkuil

 

Kuifmees

x

Slobeend

x

Steenuil

 

Zwarte Mees

x

Tafeleend

 

Bosuil

 

Pimpelmees

x

Kuifeend

x

Gierzwaluw

 

Koolmees

x

Grote Zaagbek

 

IJsvogel

x

Boomklever

x

Casarca

 

Groene Specht

x

Boomkruiper

x

Zwarte Wouw

 

Zwarte Specht

x

Wielewaal

 

Rode Wouw

 

Grote Bonte Specht

x

Gaai

x

Bruine Kiekendief

 

Kleine Bonte Specht

 

Ekster

x

Blauwe Kiekendief

 

Boomleeuwerik

x

Kauw

x

Havik

x

Veldleeuwerik

 

Roek

x

Sperwer

x

Oeverzwaluw

 

Zwarte Kraai

x

Buizerd

x

Boerenzwaluw

 

Spreeuw

x

Torenvalk

x

Huiszwaluw

 

Huismus

x

Boomvalk

 

Boompieper

 

Ringmus

 

Slechtvalk

 

Graspieper

x

Vink

x

Patrijs

x

Gele Kwikstaart

 

Keep

 

Kwartel

 

Balkankwikstaart

 

Groenling

x

Fazant

x

Grote Gele Kwikstaart

 

Putter

x

Waterral

x

Witte Kwikstaart

x

Sijs

x

Waterhoen

x

Winterkoning

x

Kneu

 

Meerkoet

x

Heggemus

x

Barmsijs

 

Kraanvogel

 

Roodborst

x

Kruisbek

 

Scholekster

x

Blauwborst

 

Goudvink

 

Kleine Plevier

 

Zwarte Roodstaart

 

Geelgors

 

Bontbekplevier

 

Gekraagde Roodstaart

 

Rietgors

x

Morinelplevier

 

Paapje

     

Kievit

x

Roodborsttapuit

x

   
           
           
 

24

 

17

 

26

Totaal aantal vogelsoorten 67