Waargenomen vogels in juni 2020

Boomklever De maand juni is weer bijna achter de rug. Het was mooi zomerweer. Veel zon , een aantal warme dagen , maar ook een lekkere plens water. De natuur heeft genoten van de buien , het gras is mals , de baan ligt er prachtig bij en de bomen kleuren ook mooi groen. Dat wil niet zeggen dat het grondwaterpeil op niveau is! Integendeel , deze is nog steeds heel laag. Het is even niet anders en we moeten het er mee doen, de natuur laat zich niet dwingen. Het is wel duidelijk dat waterbeheer ook gericht moet zijn op vasthouden van het water en dat is toch wel wennen in ons kikkerlandje! De slootkanten zijn weer gemaaid en de Eeuwselse loop is weer zichtbaar. Ik vind het opvallend zo weinig jonge eendjes we zien , terwijl er toch flink gebroed is door onze eendachtigen.

 

Onze gevederde vrienden hebben een drukke maand achter de rug. Broeden, jongen grootbrengen , veel voer naar de nesten brengen, een enorme klus voor de vogels. Duizenden insecten zijn gevangen en verzwolgen door het leger jonge vogeltjes. De nieuwe nestkasten zijn goed bezet geweest en je kunt er vanuit gaan dat de mezen die hier voornamelijk in hebben gebroed ook vele processierupsen hebben verorberd! Hoe meer insecteneters op de baan hoe minder processierupsen en dat is een mooi resultaat van de nestkasten actie.

De bijzonderheden van deze maand waren een rode wouw rond 14 juni, verder een roepende kwartel op het einde van de maand achter hole 14 en een houtsnip tegen het donker ook rond half juni. Het aantal eenden op de baan was goed te noemen, overal zaten wel wilde eenden te broeden. Op de grote plas zag je begin juni wel 15 woerden (mannetjes eenden) gezellig bivakkeren aan de rand van het water, helaas werden ze al snel vergezeld door de eendjes (vrouwtjes eenden) die dus kennelijk kinderloos waren! Er zijn heel weinig pullen (jonge eenden) groot geworden en dat is een landelijke trend, zorgelijk is dit wel!

De koekoek was voor mij wel de vogel van de maand, je hoort hem elk rondje dat je golft of over de baan wandelt. Zo’n heerlijk zomers geluid! Eind juni vertrekken de koekoeken al naar Afrika dan zijn ze hier uitgekoekoekt en hebben de grasmussen en de kleine karekieten de jongen van deze ontaarde ouders grootgebracht! 

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN het Woold
28 juni 2020

maand; juni 2020 Golfbaan het Woold

 

Dodaars

x

Kemphaan

 

Tapuit

 

Fuut

 

Bokje

 

Beflijster

 

Aalscholver

x

Watersnip

 

Merel

x

Roerdomp

 

Houtsnip

x

Kramsvogel

 

Grote Zilverreiger

 

Regenwulp

 

Zanglijster

x

Kleine Zilverreiger

 

Wulp

 

Koperwiek

 

Blauwe Reiger

x

Zwarte Ruiter

 

Grote Lijster

x

Ooievaar

 

Tureluur

 

Sprinkhaanzanger

 

Zwarte Ooievaar

 

Groenpootruiter

 

Bosrietzanger

x

Lepelaar

 

Witgatje

x

Kleine Karekiet

x

Knobbelzwaan

x

Bosruiter

 

Spotvogel

x

Kleine Zwaan

 

Oeverloper

 

Braamsluiper

 

Rietgans

 

Kokmeeuw

x

Grasmus

x

Kolgans

 

Stormmeeuw

 

Tuinfluiter

x

Grauwe Gans

x

Kleine Mantelmeeuw

 

Zwartkop

x

Brandgans

 

Zilvermeeuw

 

Fluiter

 

Canadese Gans

x

Zwartkopmeeuw

 

Tjiftjaf

x

Nijlgans

x

Noordse Stern

 

Fitis

x

Indische Gans

 

Holenduif

x

Goudhaantje

 

Krakeend

x

Houtduif

x

Grauwe Vliegenvanger

 

Wintertaling

 

Turkse Tortel

x

Bonte Vliegenvanger

x

Wilde Eend

x

Zomertortel

 

Staartmees

x

Pijlstaart

 

Koekoek

x

Matkop

 

Zomertaling

 

Kerkuil

 

Kuifmees

x

Slobeend

x

Steenuil

 

Zwarte Mees

 

Tafeleend

 

Bosuil

x

Pimpelmees

x

Kuifeend

x

Gierzwaluw

x

Koolmees

x

Grote Zaagbek

 

IJsvogel

x

Boomklever

x

Casarca

 

Groene Specht

x

Boomkruiper

x

Zwarte Wouw

 

Zwarte Specht

x

Wielewaal

 

Rode Wouw

x

Grote Bonte Specht

x

Gaai

x

Bruine Kiekendief

 

Kleine Bonte Specht

 

Ekster

x

Blauwe Kiekendief

 

Boomleeuwerik

x

Kauw

x

Havik

x

Veldleeuwerik

 

Roek

x

Sperwer

x

Oeverzwaluw

x

Zwarte Kraai

x

Buizerd

x

Boerenzwaluw

x

Spreeuw

x

Torenvalk

x

Huiszwaluw

x

Huismus

x

Boomvalk

 

Boompieper

x

Ringmus

 

Slechtvalk

x

Graspieper

x

Vink

x

Patrijs

x

Gele Kwikstaart

x

Keep

 

Kwartel

x

Balkankwikstaart

 

Groenling

x

Fazant

x

Grote Gele Kwikstaart

 

Putter

x

Waterral

x

Witte Kwikstaart

x

Sijs

 

Waterhoen

x

Winterkoning

x

Kneu

 

Meerkoet

x

Heggemus

x

Barmsijs

 

Kraanvogel

 

Roodborst

x

Kruisbek

 

Scholekster

x

Blauwborst

x

Goudvink

 

Kleine Plevier

 

Zwarte Roodstaart

 

Geelgors

 

Bontbekplevier

 

Gekraagde Roodstaart

x

Rietgors

x

Morinelplevier

 

Paapje

     

Kievit

x

Roodborsttapuit

x

   
           
           
 

25

 

27

 

29

Totaal aantal vogelsoorten 81