Waargenomen vogels in februari 2020

Staartmees | Foto Rudolf Raymakers

De maand februari is alweer achter de rug. Het was een erg zachte maand met rond 14  februari temperaturen van 16°C. Dat betekende golfen zonder jas!

Verder verliep de maand ook erg nat en winderig. Stormen hebben ons land bezocht waarvan Ciara de zwaarste was. De schade bij ons in de buurt viel gelukkig  mee. De hevige  neerslag (ca 120 mm deze maand; dat is meer dan 2 x zoveel als normaal) zorgt ervoor dat de poelen en waterpartijen weer lekker vol water zitten, ook de grondwaterstand zal hierdoor wat herstellen en dat was nodig, echter nog niet genoeg. Voor een goed herstel hebben we nog heel wat natte maanden nodig!

De laatste dagen van de maand was de baan zelfs zo nat dat ze gesloten was, 

Waren er nog bijzondere vogelwaarnemingen deze maand?

De vogels lieten zich met het zachte weer al goed horen wat toch wel vroeg is voor de tijd van het jaar.  In de baan hoor je de mezen en boomklevers volop roepen en zingen, ook de roodborstjes zijn heel actief. Vaak hoor je ook de roffel van de grote bonte specht en het lachen van de groene specht.

Een hoogtepunt deze maand vond ik dat er op enig moment 3 grote lijsters hun lied lieten horen op een mooie ochtend. Het is duidelijk dat de vogels het voorjaar in hun bol hebben en dat laten ze horen. Er zijn ook veel amoureuze achtervolgingen te zien en vechtpartijen tussen jaloerse mannetjes. Een roodborstje wat zijn territoriumgrens overschrijdt wordt direct geattaqueerd.  

Op de waterpartijen is te zien dat de eenden al gepaard zijn. De eerste dodaars is alweer gesignaleerd op de plas naast hole 10. Ook de ijsvogel is deze maand weer gespot. Het totaal aan waargenomen vogels was deze maand  55 soorten, dat is normaal voor deze maand. En weer was het havikwijf de uitsmijter van de maand, deze keer werd ze in het bos links naast hole 1 fel achterna gezeten door een paar zwarte kraaien. 

Rudolf Raymakers

Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
1 maart 2020

 

Dodaars

x

Kemphaan

 

Tapuit

 

Fuut

 

Bokje

 

Beflijster

 

Aalscholver

x

Watersnip

x

Merel

x

Roerdomp

 

Houtsnip

 

Kramsvogel

x

Grote Zilverreiger

x

Regenwulp

 

Zanglijster

 

Kleine Zilverreiger

 

Wulp

 

Koperwiek

 

Blauwe Reiger

x

Zwarte Ruiter

 

Grote Lijster

x

Ooievaar

 

Tureluur

 

Sprinkhaanzanger

 

Zwarte Ooievaar

 

Groenpootruiter

 

Bosrietzanger

 

Lepelaar

 

Witgatje

 

Kleine Karekiet

 

Knobbelzwaan

x

Bosruiter

 

Spotvogel

 

Kleine Zwaan

 

Oeverloper

 

Braamsluiper

 

Rietgans

x

Kokmeeuw

x

Grasmus

 

Kolgans

x

Stormmeeuw

 

Tuinfluiter

 

Grauwe Gans

x

Kleine Mantelmeeuw

 

Zwartkop

 

Brandgans

 

Zilvermeeuw

 

Fluiter

 

Canadese Gans

x

Zwartkopmeeuw

 

Tjiftjaf

 

Nijlgans

x

Noordse Stern

 

Fitis

 

Indische Gans

 

Holenduif

x

Goudhaantje

x

Krakeend

 

Houtduif

x

Grauwe Vliegenvanger

 

Wintertaling

 

Turkse Tortel

x

Bonte Vliegenvanger

 

Wilde Eend

x

Zomertortel

 

Staartmees

x

Pijlstaart

 

Koekoek

 

Matkop

 

Zomertaling

 

Kerkuil

 

Kuifmees

 

Slobeend

 

Steenuil

 

Zwarte Mees

x

Tafeleend

 

Bosuil

 

Pimpelmees

x

Kuifeend

 

Gierzwaluw

 

Koolmees

x

Grote Zaagbek

 

IJsvogel

x

Boomklever

x

Casarca

 

Groene Specht

x

Boomkruiper

x

Zwarte Wouw

 

Zwarte Specht

 

Wielewaal

 

Rode Wouw

 

Grote Bonte Specht

x

Gaai

x

Bruine Kiekendief

 

Kleine Bonte Specht

 

Ekster

x

Blauwe Kiekendief

 

Boomleeuwerik

 

Kauw

x

Havik

x

Veldleeuwerik

 

Roek

x

Sperwer

x

Oeverzwaluw

 

Zwarte Kraai

x

Buizerd

x

Boerenzwaluw

 

Spreeuw

x

Torenvalk

x

Huiszwaluw

 

Huismus

x

Boomvalk

 

Boompieper

 

Ringmus

 

Slechtvalk

 

Graspieper

x

Vink

x

Patrijs

x

Gele Kwikstaart

 

Keep

 

Kwartel

 

Balkankwikstaart

 

Groenling

x

Fazant

x

Grote Gele Kwikstaart

 

Putter

x

Waterral

 

Witte Kwikstaart

x

Sijs

x

Waterhoen

x

Winterkoning

x

Kneu

 

Meerkoet

x

Heggemus

x

Barmsijs

 

Kraanvogel

 

Roodborst

x

Kruisbek

 

Scholekster

x

Blauwborst

 

Goudvink

 

Kleine Plevier

 

Zwarte Roodstaart

 

Geelgors

 

Bontbekplevier

 

Gekraagde Roodstaart

 

Rietgors

 

Morinelplevier

 

Paapje

     

Kievit

x

Roodborsttapuit

     
           
           
 

21

 

13

 

21

Totaal aantal vogelsoorten 55