Waargenomen vogels in april 2020

Beflijster | Foto Jan Peters

De maand april is achter de rug en was zoals het gezegde ons leert “ April doet wat hij wil”. De maand april is extreem droog en zonnig geweest. Deze maand is normaal al de droogste van het jaar met gemiddeld 40 mm regen, met minder dan 10 mm kunnen we dit jaar van een extreem droge april spreken.

Verder hebben we veel oosten- en noordenwind gehad, die maken dat het soms fris aanvoelde, en deze wind droogde ook nog enorm. De nachten waren koud, plaatselijk was er matige vorst, dit had tot gevolg dat de uitbottende planten (hortensia’s en fruitbomen) veel last hadden van bevroren blaadjes en bloemen.

De bloei van de hortensia’s zal dit jaar dan ook minimaal zijn. Rond 10 april was het heel warm en werden temperaturen van boven de 25 °C gemeten , dit zijn recordwaarden. Ook op koningsdag was het nog nooit zo warm! Ondertussen ligt de baan er prachtig bij en ze wacht erop tot we weer mogen spelen!

De waargenomen vogels van de maand april 2020:

Met 85 waargenomen soorten was april een zeer royale vogel-maand. We hebben prachtige vogels waargenomen, in het voorjaar zijn de mannetjes helemaal in hun prachtkleed en ze zingen dat het een lieve lust is! De meest bijzondere waarneming was een zingende nachtegaal ,die we achter hole 13 tot 2 x toe hebben horen zingen, helaas was dit een doortrekker. Verder is er een tapuit gezien , ook een doortrekker. Diverse blauwborsten zijn op de baan aanwezig en er waren ook een paar dagen met veel gele kwikstaarten te bewonderen.

Jan Peters heeft een beflijster mooi op de foto kunnen zetten. Deze vogel werkt vaak op de lachspieren van sommigen onder ons, het is een familielid van de merel en hij bezoekt ons land als tussenstop op de trek naar bergachtige streken. Op de plassen en poelen waren de meerkoeten erg actief met het verdedigen van hun territorium.

Blauwborst | foto Jan PetersDe eerste wilde eenden zwemmen rond met kleine pullen. De ijsvogeltjes zijn diverse keren gezien, maar ze hebben de ijsvogelwanden nog niet geaccepteerd als broedlocatie. Van de opgehangen nestkasten zijn er al diverse bewoond door koolmezen, pimpelmezen en ook zeker 2 bonte vliegenvangers.

Het voorjaar is voor de vogelliefhebbers de mooiste tijd van het jaar, de uitbundige zang, de mooie uitdossing van de mannetjes en de natuur met haar prachtige kleuren, het ontluikende tere groen en de mooie kleuren van de voorjaarsbloemen. Momenteel bloeit de brem als nooit tevoren. De intens gele kleur markeert de uitbundigheid van de natuur die kwistig strooit met schoonheid!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
1 mei 2020

 

maand; april 2020 Golfbaan het Woold

 

Dodaars

x

Kemphaan

 

Tapuit

x

Fuut

 

Bokje

x

Beflijster

x

Aalscholver

x

Watersnip

x

Merel

x

Roerdomp

 

Houtsnip

 

Kramsvogel

x

Grote Zilverreiger

x

Regenwulp

 

Zanglijster

x

Kleine Zilverreiger

 

Wulp

 

Koperwiek

x

Blauwe Reiger

x

Zwarte Ruiter

 

Grote Lijster

x

Ooievaar

x

Tureluur

 

Sprinkhaanzanger

 

Zwarte Ooievaar

 

Groenpootruiter

 

Bosrietzanger

 

Lepelaar

 

Witgatje

x

Kleine Karekiet

x

Knobbelzwaan

x

Bosruiter

 

Spotvogel

 

Kleine Zwaan

 

Oeverloper

 

Braamsluiper

x

Rietgans

 

Kokmeeuw

x

Grasmus

x

Kolgans

 

Stormmeeuw

 

Tuinfluiter

x

Grauwe Gans

x

Kleine Mantelmeeuw

 

Zwartkop

x

Brandgans

 

Zilvermeeuw

 

Fluiter

 

Canadese Gans

x

Zwartkopmeeuw

 

Tjiftjaf

x

Nijlgans

x

Noordse Stern

 

Fitis

x

Indische Gans

 

Holenduif

x

Goudhaantje

x

Krakeend

x

Houtduif

x

Grauwe Vliegenvanger

 

Wintertaling

 

Turkse Tortel

x

Bonte Vliegenvanger

x

Wilde Eend

x

Zomertortel

 

Staartmees

x

Pijlstaart

 

Koekoek

x

Matkop

 

Zomertaling

x

Kerkuil

 

Kuifmees

x

Slobeend

x

Steenuil

 

Zwarte Mees

 

Tafeleend

 

Bosuil

 

Pimpelmees

x

Kuifeend

x

Gierzwaluw

x

Koolmees

x

Grote Zaagbek

 

IJsvogel

x

Boomklever

x

Casarca

 

Groene Specht

x

Boomkruiper

x

Zwarte Wouw

 

Zwarte Specht

x

Wielewaal

 

Rode Wouw

 

Grote Bonte Specht

x

Gaai

x

Bruine Kiekendief

 

Kleine Bonte Specht

 

Ekster

x

Blauwe Kiekendief

 

Boomleeuwerik

x

Kauw

x

Havik

x

Veldleeuwerik

 

Roek

x

Sperwer

x

Oeverzwaluw

x

Zwarte Kraai

x

Buizerd

x

Boerenzwaluw

x

Spreeuw

x

Torenvalk

x

Huiszwaluw

x

Huismus

x

Boomvalk

 

Boompieper

x

Ringmus

 

Slechtvalk

x

Graspieper

x

Vink

x

Patrijs

x

Gele Kwikstaart

x

Keep

 

Kwartel

 

Balkankwikstaart

 

Groenling

x

Fazant

x

Grote Gele Kwikstaart

 

Putter

x

Waterral

x

Witte Kwikstaart

x

Sijs

 

Waterhoen

x

Winterkoning

x

Kneu

 

Meerkoet

x

Heggemus

x

Barmsijs

 

Kraanvogel

 

Roodborst

x

Kruisbek

 

Scholekster

x

Blauwborst

x

Goudvink

 

Kleine Plevier

 

Zwarte Roodstaart

x

Geelgors

 

Bontbekplevier

 

Gekraagde Roodstaart

x

Rietgors

x

Morinelplevier

 

Paapje

     

Kievit

x

Roodborsttapuit

x

   
   

Nachtegaal

x

   
           
 

26

 

29

 

33

Totaal aantal vogelsoorten 88

Totaal aantal vogelsoorten 67