Geslaagde studiemiddag ontwikkeling Flora en Fauna

fuut 300Vrijdag stond de studiemiddag omtrent de ontwikkeling, aanleg en flora en fauna op en rond golfbaan ‘Het Woold’ gepland.

Een belangwekkend initiatief van onze Baan-milieu & cultuurcommissie en de Natuurwerkgroep van het IVN Asten/Someren. Voor deze studiemiddag zijn, naast de organiserende baan- en milieucie en de Natuurwerkgroep van het IVN, vertegenwoordigers uitgenodigd van het Provinciebestuur, College van B&W met betrokken ambtenaren van de gemeente Asten, Waterschap Aa en Maas, Tom Waals van de sectie Cultuur Historie van de Heemkundekring, Greenkeeper van het Woold, directie Green Valley Resort , Brabants Landschap, bestuur IVN, Rabobank, het bestuur van de golfvereniging en tot slot ondergetekende namens de PR/Cie. Samen ruim 30 deelnemers.

 

Dagvoorzitter: Henk Hoeks (enthousiast golfer, voorzitter businessclub). Zo, dit is een hele opsomming, maar het moet gewoon even om u duidelijk te maken wie er allemaal deelgenomen heeft aan deze studiemiddag.

Wellicht vraagt u zich nu af waarom deze studiemiddag? Ad Verhoeven van onze baan- en milieucommissie heeft het op de uitnodigingen uitstekend verwoord: informatie verstrekken over de ontwikkeling van de golfbaan sinds 2011 en betrokkenen kennis te laten maken met de flora en fauna op onze golfbaan. Het spreekt voor zich dat we U, als mede-belanghebbende, het verloop van deze middag niet willen onthouden vandaar…

Om 12.30 uur is er de ontvangst van de deelnemers met koffie en broodjes en zo rond de klok van 13.00 uur het welkomstwoord van dagvoorzitter Henk Hoeks, die op voortreffelijke wijze de voortgang van het programma ‘door de dag’ begeleidt.

Allereerst de bijdrage van baanarchitect Han Wessels over het ontwerp en beheer van de golfbaan, vervolgens Ad Verhoeven over de samenwerking tussen golfbaan ‘Het Woold’ en het IVN Asten/Someren. Daarna de spreekbeurten van de ‘echte specialisten’ van de natuurwerkgroep IVN-Het Woold: Jo van Zanten (mieren); Jan van der Loo (vogels) en Frans Hoefnagels (planten, vlinders, libellen etc.) en tot slot het interview ‘terug in de tijd’ van Henk Hoeks met directielid van Green Valley Resort: Frans van Eijk .

Ontwerp en beheer van de golfbaan door uiteraard Han Wessels.

Onze baanarchitect, wie kent hem niet? En inderdaad, voorzitter Henk, Han is naamgever van het bekende bospad richting hole 10 op de Vier Eijckenbaan.
Han, met als achtergrond landschapsarchitect, 15 jaar lid van een milieu-activiteitengroep van de universiteit voor landschap en natuur en later baancommissaris van golfbaan “De Gulbergen” , schetst uitgebreid de uitgangspunten voor de realisatie van golfbaan “Het Woold”.

Geen parkachtig aangelegde golfbaan met gladgeschoren banen en oevers omzoomd met rododendrons, maar een baan die past in het oorspronkelijke landschap. Natuurgebieden in en rond de golfbaan bepalen voor een belangrijk deel het karakter van onze golfbaan. Een golfbaan als onderdeel van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) en, met haar natuur, deel uitmakend van de verbinding tussen de natuurgebieden het Starkriet en de Groote Peel.

Er wordt uitgebreid ingegaan (via oude topografische kaarten en foto’s, geprojecteerd op het beeldscherm) op de ontwikkeling van de baan. Uiteindelijk uitmondend in de golfbaan die er nu ligt met eigenlijk vier landschap-delen: bosdelen, gebieden rond de Eeuwselse Loop, waterplassen, niet beïnvloed door de Eeuwselse Loop en droge heide-delen.

Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de problemen bij de realisatie van het huidige landschap met de golfbaan (aanleg, onderhoud, overleg met andere parijen, vergunningen etc).
Verder is er dan nog het bekende “Wehrmachthuisje”. Een bijzonder aardig element op de baan, zeker nu het door de begroeiing en het bijna onzichtbare glazen dak, verandert in een echte ruïne.

Samenwerking golfbaan ‘Het Woold’ en IVN Asten/Someren -onder de naam Natuurwerkgroep IVN-Het Woold- (Ad Verhoeven)

Een werkgroep bestaande uit Jan van der Loo, Ad Verhoeven , Frans Hoefnagels, Rinus Manders, Jacques Feijen, Jo van Zanten, Cor Vos en Nico Regtien, streeft ernaar om de golftechnische voorwaarden voor de golfbaan optimaal te combineren met de natuurlijke ontwikkeling en rijkdom van het gebied.

Belangrijk element: het in kaart brengen van het gebied via veldvakken en zo de baan te ‘ínventariseren’. Op deze wijze kan, in het veld, in samenwerking met hoofdgreenkeepet Henk Loomans, de beheerstrategie bepaald worden. Ad kan dan ook melden dat dit veldwerk over de laatste drie jaren gebundeld is in totaal 253 pagina’s . Deze rapporten liggen uiteraard ter inzage.

Toelichting inventarisaties door Jo van Zanten, Jan van der Loo en Frans Hoefnagels.

Voorzitter Henk geeft allereerst het woord aan Jo van Zanten, lid van het IVN die het onderwerp, mieren zal behandelen. We krijgen te horen dat er op onze golfbaan drie soorten mieren aangetroffen worden: de kale rode bosmier, de behaarde rode bosmier en de zwartrug bosmier. Zo, het is maar dat u het weet! Deze (beschermde) bosmieren waren ook voor de aanleg van de golfbaan ruim aanwezig en ook op plaatsen waar de holes gepland waren.

Verwijderen was geen optie d.w.z. verplaatsen dus waar nodig. Liefst naar zonnige locaties met voldoende voedsel (dennen- en loofhout). Verplaatsing van de mierenhopen geschiedt met een loader bij voorkeur in de lente. Belangrijk is het behoud van de koningin! Om volledig te zijn meldt Jo dat er ook mierenvolken zijn die zelf op andere plaatsen nieuwe nesthopen gebouwd hebben. Op het scherm wordt een kaart getoond met daarop de huidige lokaties.

Dan kan Henk de microfoon aan Jan van der Loo overhandigen. Jan gaat het onderwerp vogels behandelen. Ter info: Jan is zes jaar lid van onze golfvereniging, lid van de baancommissie en de natuurwerkgroep en maakt al liefst 30 jaar deel uit van de vogelwerkgroep “de Peel” (onderdeel IVN). Jan weet dus het een en ander van vogels!

Wij krijgen van Jan een uitgebreid verslag van de wijze waarop maandelijks de verschillende soorten vogels geïnventariseerd worden en dat al vijf jaar lang! Deze inventarisaties vinden plaats volgens de bekende Sovon-methode. We krijgen uiteraard precies uitgelegd hoe het werkt. Interessant is natuurlijk dat, met de zich voortdurend ontwikkelende natuur, ook het aantal vogelsoorten wijzigt. Vogels zijn in feite mede-indicatoren van de gewenste natuurontwikkeling. Jan kan verder melden dat er tot op heden liefst 143 soorten waargenomen zijn.
P.S. later op de middag tijdens de wandeling wordt nr. 144 aangetroffen: de fuut, waarvan akte dus!.

Het bij iedereen wel bekende ooievaarsnest (achter hole 13) is al wel bezocht maar, helaas, nog niet ‘goedgekeurd’. Gewoon afwachten dus. Verder kan Jan melden dat we bij de laatste vogeltelling voor golfbanen in Nederland de derde plaats behaald hebben met 65 soorten.

Tja en dan, last but not least, is het woord aan Frans Hoefnagels. Frans behandelt dus , zeg maar, de rest van de ‘golfbaan-bevolking’. Door het overlijden van collega Jan van de Mortel is er voor Frans een belangrijke steun en toeverlaat weggevallen. Gelukkig is er ondersteuning van Cor Vos en Jacques Feijen (vissen en reptielen) en binnenkort Jan en Riet Kersten.

Verder zijn er dan de inventarisaties van de flora op het Woold. Inderdaad , zoals eerder gemeld door Ad, zijn op het terrein 17 veldvakken van 4 x 4 meter gemaakt, die periodiek geïnventariseerd worden. Per vak worden de aanwezige vegetatietypen telkens vastgesteld.

Frans bepleit het nog maar eens: bij het opschonen van poelen, maaien enz. deze afval-produkten niet afvoeren maar ophopen! Liefst met op de bodem wat rauw hout. Beter één grote afvalhoop dan 10 kleine! Belangrijk is, dat sedert dit jaar, de inventarisaties zijn uitgebreid met libellen, vlinders en insecten. Let wel, weet Frans ons te melden: zonder bijen geen planten en zonder insecten geen mensen!

Henk Hoeks benadrukt nog maar eens hoe belangrijk deze specifieke kennis is. Werkelijk heel veel dank aan deze specialisten.

Interview ‘terug in de tijd’ met Frans van Eijk

Toch even terug kijken naar de ‘ontstaansgeschiedenis’van onze golfbaan. Frans weet het nog precies. Zo’n 15 jaar geleden is het begonnen tijdens een gezellige barbecue bij mede-eigenaar Manders. Op die dag werd toen in de achterliggende wei het eerste “Manders open’ gespeeld. Tja en van het een komt het ander. De aankoop van de eerste 13 ha., de contacten met de gemeente, weer nieuwe grondaankopen en de eerste kennismaking met Han Wessels. En Han koesterde een belangrijke leuze: “Geen golfbaan in de Peel maar de Peel op de golfbaan aanleggen”

Frans vertelt over de vele obstakels, het creëren van een draagvlak voor de aanleg, rekening houdend met de gewenste invulling van de EVZ, de aanvankelijk kritische IVN etc. En toch, er is nu zeker iets moois bereikt. Ook economisch een mooie opsteker. De golfbaan met in de zomer 200-250 mensen per dag en ca. 1000 leden, de camping in de directe nabijheid, diverse B&B’s, wandel- en fietsroutes en het hotel in Heusden. Daarnaast de plannen voor een nieuwe 25 km lange wandelroute. Kortom activiteiten te over.

Henk vat het nog maar eens samen: Een prachtige mix van sport, recreatie, flora en fauna en economie, geheel in harmonie. Daarna is er nog een dankwoord van verenigingsvoorzitter Harry Span voor deze interessante en leerrijke middag.

Even later dankt Henk eenieder voor hun mooie en vooral deskundige bijdrages. Er is even gelegenheid voor een drankje en daarna volgt de wandeling/excursie over de golfbaan met een afsluitende borrel in het “Wehrmachtshuisje”.

Een bijzonder interessante en leerzame middag. Dank aan de organisatie. Het was geweldig.
P.S. Jan Beenker: dank voor de foto’s!

PR/Cie Peter Fransen