Bird Watching Day 19 april 2014

witgatjeDe Bird Watching Day 2014, georganiseerd door de NGF in samenwerking met Vogelbescherming Nederland zit er weer op. Uitgangspunt hierbij was om alle vogelsoorten te tellen die te horen en te zien waren op de Nederlandse golfbanen. De teldatum werd door het NGF vastgelegd op 19 april 2014. Tussen 00.00 – 24.00 uur mocht geteld worden.

We hebben afgelopen zaterdag op Golfbaan Het Woold, voor de vierde keer deelgenomen aan deze jaarlijkse telling. We zijn uitgekomen op 65 vogelsoorten. Deze score mag er zijn. Op de voorlopige resultaten van de 32 golfbanen die hun score al hebben ingevoerd heeft alleen de Heemskerkse Golfclub met 66 soorten een hogere score. Ga hiervoor naar ondervermelde website. Voor meer informatie op internet ga naar; www.birdwatchingday.nl

 

Hier vindt u de landelijke resultaten van de tellingen van de diverse golfbanen en allerlei andere informatie over deze landelijke, jaarlijkse teldag.

Leuke soorten waren bij ons o.a. Dodaars, Ooievaar, Krakeend, Patrijs, Waterral, Tureluur, Boompieper, Gele Kwikstaart, Blauwborst, Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Grasmus, Fluiter, Putter, Kneu, Geelgors en Rietgors.

Op onderstaand spreadsheet staat het overzicht van de vogelsoorten die de afgelopen 4 jaar zijn waargenomen op onze golfbaan tijdens deze landelijke teldagen.

Met dank aan Cor Vos (IVN) , Wim Koekoek en Henny van Osch voor hun bijdrage en inzet afgelopen zaterdag.

Golfbaan Het Woold, maandag 21 april 2014
Jan van der Loo

 

Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X X X X
Nijlgans X X X X
Canadese Gans X
Indische Gans X
Krakeend X X X X
Wilde Eend X X X X
Kuifeend X X X
Casarca X
Buizerd X X X X
Torenvalk X X X X
Patrijs X X X
Fazant X X X X
Waterral X
Waterhoen X X X
Meerkoet X X X
Scholekster X X X
Kleine Plevier X X X
Kievit X X X X
Kemphaan X
Bokje X
Watersnip X
Wulp X X
Tureluur X
Groenpootruiter X X
Witgatje X X
Oeverloper X X
Kokmeeuw X X X
Holenduif X X X X
Houtduif X X X X
Turkse Tortel X X X
Koekoek X
Gierzwaluw X
Groene Specht X X
Zwarte Specht X X
Grote Bonte Specht X X X X
Boomleeuwerik X
Veldleeuwerik X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X X X X
Huiszwaluw X
Boompieper X X X
Graspieper X X X X
Gele Kwikstaart X X X X
Witte Kwikstaart X X X X
Winterkoning X X X X
Heggemus X X X
Roodborst X X X X
Blauwborst X X
Gekraagde Roodstaart X
Paapje X
Roodborsttapuit X X X
Tapuit X
Merel X X X X
Kramsvogel X
Zanglijster X X X
Grote Lijster X X X
Braamsluiper X
Grasmus X X
Tuinfluiter X
Zwartkop X X X X
Fluiter X
Tjiftjaf X X X X
Fitis X X X X
Goudhaantje X
Bonte Vliegenvanger X
Staartmees X
Kuifmees X X X
Pimpelmees X X X X
Koolmees X X X X
Boomklever X X
Boomkruiper X X X X
Vlaamse Gaai X X
Kauw X X X X
Zwarte Kraai X X X X
Spreeuw X X X X
Huismus X X X X
Ringmus X X X
Vink X X X X
Groenling X X X X
Putter X
Kneu X X X
Geelgors X
Rietgors X X
Totaal soorten per jaar 65 57 52 54
Totaal soorten 2011/2012/2013/2014 88